599 933 227
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით

სერვისები

სერვისები

მომსახურების ტიპები

1. საბუღალტრო მომსახურება:
 • პირველადი დოკუმენტების წარმოება
 • ყოველდღიური საბუღალტრო ოპერაციების პროგრამული დამუშავება
 • სალარო და საბანკო ოპერაციების აღრიცხვა და კონტროლი.
 • დებიტორული და კრედიტორული დავალიანებების, სასაქონლო-მატერიალური მარაგების, ძირითადი საშუალებების, აღრიცხვა და კონტროლი.
 • პერიოდული ინვენტარიზაციის კონტროლი
 • საბუღალტრო ოპერაციების კანონმდებლობასთან და საერთაშორისო ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა.
 • ყოველთვიური რეპორტინგი: მოგება-ზარალის, ქეშ ფლოუ, ფინანსური მდგომარეობის უწყისი(ბალანსი), კაპიტალის უწყისი. ა.
 • საგადასახადო დეკლარაციების წარდგენა.

2. გასული საანგარიშო პერიოდის მონაცემების დამუშავება/გასწორება
 • კონტრაქტორის მიერ მოწოდებული პირველადი დოკუმენტების სრული ბუღალტრული დამუშავება.

3. საკონსულტაციო მომსახურება
 • საათობრივი კონსულტაცია კითხვა პასუხის რეჟიმში
 • ადგილზე კონსულტაცია ორგანიზაციის კონკრეტულ ქეისებზე.

4. სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება დანერგვა
 • კომპანიის ბიზნეს ოპერაციების შესაბამისად სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება
 • სააღრიცხვო პოლიტიკის დანერგვა და მისი შესაბამისი შიდა აღრიცხვის დოკუმენტბრუნვის გაწერა დანერგვა
 • ე.წ. “MGR” Management group reporting -ის შემუშავება დანერგვა.

5. საინვენტარიზაციო ჯგუფის მომსახურება
 • კომპანიაში არსებული სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის ფაქტიური ნაშთების დათვლა და ბუღალტრული ბაზიდან აღებულ მონაცემებთან შედარება.
 • ინვენტარიზაციის შედეგების ოქმის შედგენა.

6. პროფესიული ტრენინგები/პრაქტიკა
 • ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების თეორიული კურსი
 • ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების პრაქტიკული კურსი
 • ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების კურსი
 • საბუღალტრო პროგრამა ორისი-ს შემსწავლელი პრაქტიკული კურსი
 • საბუღალტრო პროგრამა ფინა-ს შემსწავლელი პრაქტიკული კურსი
 • ასევე შესაძლებელია დამკვეთის მოთხოვნის მიხედვით სასურველი თეორიული და პრაქტიკული ინდივიდუალური და ჯგუფული კურსის შედგენა
 • სტაჟირება

7. სერვერული მომსახურება
 • ჩვენი სერვერით და საბუღალტრო აღრიცხვის პროგრამით დისტანციურად მომსახურება.

8. ბიზნესის სტრატეგიული დაგეგმარება
 • ბიზნესის დასაწყებად საჭირო ეტაპებზე კონსულტაციები
 • სარეგისტრაციო დუმენტების მომზადება
 • ბიზნეს გეგმის შედგენა

9. პროექტების ფინანსური ანალიზი

ყველა ზემოთ აღნიშნული მომსახურება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ჩვენი მუდმივი წარმომადგენლის (მთავარი ბუღალტერი, ბუღალტერი, ბუღალტრის ასისტენტი, ოპერატორი და სხვა.) მეშვეობის ასევე დისტანციურად FAS-ის ოფისიდან ყოველდღიურ რეჟიმში სატელეფონო და მეილით კონტაქტით.