599 933 227
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით

სერვისები

სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება დანერგვა

✔  კომპანიის ბიზნეს ოპერაციების შესაბამისად სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება
✔  სააღრიცხვო პოლიტიკის დანერგვა და მისი შესაბამისი შიდა აღრიცხვის დოკუმენტბრუნვის გაწერა დანერგვა
✔  ე.წ. “MGR” Management group reporting -ის შემუშავება დანერგვა