599 933 227
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით

სერვისები

საბუღალტრო მომსახურება

✔ პირველადი დოკუმენტების წარმოება
✔ ყოველდღიური საბუღალტრო ოპერაციების პროგრამული დამუშავება
✔ სალარო და საბანკო ოპერაციების აღრიცხვა და კონტროლი.
✔ დებიტორული და კრედიტორული დავალიანებების, სასაქონლო-მატერიალური მარაგების, ძირითადი საშუალებების, აღრიცხვა და კონტროლი.
✔ პერიოდული ინვენტარიზაციის კონტროლი
✔ საბუღალტრო ოპერაციების კანონმდებლობასთან და საერთაშორისო ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა.
✔ ყოველთვიური რეპორტინგი: მოგება-ზარალის, ქეშ ფლოუ, ფინანსური მდგომარეობის უწყისი(ბალანსი), კაპიტალის უწყისი. ა.
✔ საგადასახადო დეკლარაციების წარდგენა.