აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება

  • ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვის მდგომარეობის შემოწმება.
  • საწარმოების საგადასახადო რისკების შეფასება და მათი მინიმუმამდე დაყვანა
https://fasgroup.ge/admin/uploads/Icons/საგადასახადო-აუდიტი.svg
არჩევა
  • ევროკავშირის, USAID და სხვა საერთაშორისო დონორების მიერ  გაცემული გრანტების მიზნობრივად გახარჯვის და ვადების მონიტორინგი,
  • დოკუმენტების შემოწმება საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში.
  • დონორის მიერ მოთხოვნილ პლათფორმაზე ატვირთული დოკუმენტაციის გადამოწმება
https://fasgroup.ge/admin/uploads/Icons/საერთაშორისო-პროექტების-აუდიტი.svg
არჩევა
  • კაპიტალდაბანდებების ანალიზი და შეფასების პროცედურების გამოყენება სხვადასხვა ფინანსური ინდიკატორისასა და ინდექსის მიხედვით.
  • ინფორმაციის მომზადება კაპიტალდაბანდების შესახებ ინვესტორისთვის მოლოდინების და რისკების  სწორად შეფასებისთვის
  • ინვესტიციათა ეფექტურობის შეფასება ინვესტორისთვის უსაფრთხოების დონისა და შესაძლებლობების განსაზღვრისთვის
https://fasgroup.ge/admin/uploads/Icons/ინვერსტიციების-აუდიტი.svg
არჩევა